پاسخ شهردار آبادان به انتقادات

خورنا: شهردار آبادان گفت: انتقاد سازنده باعث رفع کمبودها و نقایص می شود و ما نیز از این گونه انتقادات استقبال می کنیم. محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام اعضای شورای اسلامی شهر حتی آنانی که  عملکرد من را نقد می کنند محترم اند اما باید مراقب بود تا ضمن به…