پارکینگ«آقامیری»

37
خورنا: پارکینگ«آقامیری» نام پروژه ای است که شهرداری دزفول سعی دارد خیابان های طالقانی و شریعتی را با ساخت زیر گذر و مجموعه ی فرهنگی و تجاری به هم متصل کند، عملیات اجرایی این طرح عظیم ملی کمتر از…