يادواره شهداي هشت سال دفاع مقدس صدا و سيماي مركز خوزستان .