ویزیت رایگان در اندیمشک به مناسبت هفته دولت

12
خورنا :  ویزیت رایگان بمناسبت هفته دولت به همکاری بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک در مورخه 93/06/5در مرکز بهداشتی ودرمانی امام جعفر صادق (ع)اندیمشک ومراکزبهداشتی درمانی شهربیدروبه وروستای جارادو انجام می پذیرد.