وزیر پیشنهادی نفت

37
خورنا: مجلس اگر «عصاره ملت» است، پیام رسای «اکثریت مردم» را در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شنیده است. همین اکثریت، روبه‌روی تلویزیون‌ها نشسته‌اند تا رفتار نمایندگانشان را در جلسات رای اعتماد به کابینه «رییس‌جمهور امید» رصد کنند. وزیر…