وزیر نیرو انتقال آب اصفهان

خورنا: وزير نيرو گفت: در کشور انتقال حوضه به حوضه آبي صورت نمي گيرد مگر براي مصرف آب شرب؛ بنابراين انتقال آب از کارون به زاينده رود نيز تنها براي بخش شرب صورت مي گيرد حميد چيت چيان ديروز در نخستين نشست خبري خود گفت: غير از نياز شرب، آب منتقل نخواهد شد.وزير نيرو در ادامه همچنين در پاسخ به پرسشي…