وزیر خارجه دولت یازدهم

37
خورنا: گذشت شش سال كافي بود تا محمدجواد ظريف كه گفته بود «ديگر قصد انجام كارهاي ديپلماتيك را ندارم» و پس از تاريخ 5 تير 1386 كه ماموريتش در مقام سفير و نماينده ايران در…