وزیر خارجه جدید

خورنا: گذشت شش سال كافي بود تا محمدجواد ظريف كه گفته بود «ديگر قصد انجام كارهاي ديپلماتيك را ندارم» و پس از تاريخ 5 تير 1386 كه ماموريتش در مقام سفير و نماينده ايران در سازمان ملل متحد به پايان رسيده بود و اوقات خود را براي تدريس در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه…