وزیر جدید جهاد کشاورزی

خورنا: طي روزهاي گذشته و همزمان با روي كار آمدن دولت جديد، موج گمانه زني ها براي تغييرات اساسي در کابينه دولت يازدهم به اوج خود رسيده است. طي روزهاي اخير يک منبع آگاه در همين خصوص از برخي تغييرات اساسي در کابينه حسن روحاني رئيس جمهور جديد خبر داد. به گزارش شوشان، طي…