وزیر تعاون

خورنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد به زودی شورای‌عالی کار جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار و در این باره تصمیم گیری می‌شود، با این حال نرخ تورم در ماه‌های گذشته به نرخ کم سابقه‌ای بالغ بر 41 درصد رسیده است که در صورت اجرای ناقص تنها یک بند از قانون کار درباره حداقل مزد کارگران و همچنین تحقق وعده دولت در کاهش نرخ تورم تا پایان سال، حداقل دستمزد کارگران در سال 93 کمتر از 600 هزار تومان (25 درصد افزایش) نخواهد بود. به زودی شورای عالی کار جلسات مقدماتی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد… در ادامه بخوانید