وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت روحانی

خورنا: سید محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات برای دولت یازدهم در گفتگو با روزنامه خورشید نظرات خود را درباره مسایل مهم کشور از جمله فضای سیاسی و امنیتی و نیز فعالیت احزاب و سیاست های دولت اعتدال گرای حسن روحانی تشریح کرد. به گزارش انتخاب، سید محمود علوی در این گفتگو با اشاره به فضای حاکم بر کشور ، …