وزن سیاسی آیت الله مصباح

خورنا: علی اکبر جونفکر در بخشی از مصاحبه اش با روزنامه شرق گفت: حامیان آقای احمدی نژاد در سال 84 می گویند احمدی نژاد به ما پشت پا زد. کجا حمایت کردند؟ آقای احمدی نژاد خودشان آمدند. آنها می دانستند رای افکارعمومی آقای احمدی نژاد است و آمدند پشت ایشان قرار گرفتند. شما می گویید اصولگرایان چون دیدند…