وزنه برداری اندیمشک

12

سایه ای به نام وزنه برداری در اندیمشک

خورنا – هادی گودرزی : وزنه برداری اندیمشک با وجود پیشکسوتان سرشناسی چون جمیل ،خرمی ، عصری ،نعمت ، گودرزی، پور رشنو ، و قهرمانانی همچون حمزه آذرنگ ، محمد ماکنالی ، حسین آبرون، بهمن قربانی، اصغر پوراسد ،…