وره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی

37
خورنا: دوره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی به مدت 2 دو روز برای کارشناسان حوزه غذا، دارو و آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و همچنین برای اعضای قطب خلیج فارس (کارشناسان معاونت…