ورزشگاه غدیر اهواز

37
خورنا: ورزشگاه غدیر اهواز، معروف به 50 هزار نفری که پس از سال ها تاخیر، سرانجام اسفندماه سال 1390 به بهره برداری رسید، پس از گذشت بیش از یک سال از این تاریخ چندان مورد…