وبلاگ پلاک دزفول

37

اگر افرادی هست !

به گزارش خورنا ، روناش به نقل از “وبلاگ پلاک دزفول” نوشت : در همه شهرها مسئولانش پی گیر استقلاند و یک مدیر توانا و پرکار را به قول معروف “حلوا حلوا “می…