واکنش سرپرست حوزه ی خبری خبرگزاری خورنا در اندیمشک ب حواشی اخیر فعالین خبری شهرستان

واکنش به خبرسازی ها علیه خورنا؛

خورنا محمدامین جمشیدی سرپرست حوزه ی خبری خبرگزاری خورنا در شهرستان اندیمشک به شایعات اخیر مبنی بر جانبداری این سرویس خبری از جریان های خاص سیاسی فعال شهرستان در گذشته و حال و تهدید ارعاب اصحاب رسانه در جهت کاهش و اصلاح روش فعالیت واکنش نشان داد و ضمن رد و محکومیت هرگونه وابستگی و منفعت طلبی در نحوه…