وام کشاورزی رامهرمز

خورنا: دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان رامهرمز گفت: تنها بانکی که با کشاورزان رامهرمزی همکاری نکرده بانک کشاورزی است و ما انتظار تعامل بیشتری از این بانک را داریم. سیاوش فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر به همکاری نکردن بانک کشاورزی با کشاورزان اشاره کرد و افزود: نظام صنفی کشاورزی پروانه های فعالیت برای…