وام به کشاورزان بهبهانی

37
خورنا: رييس صندوق توسعه و حمايت از بخش كشاورزي خوزستان از راه‌اندازي صندوق توسعه و حمايت بخش كشاورزي بهبهان خبرداد و گفت: اين صندوق با اعتبار 4 ميليارد توماني راه‌اندازي شد. عليرضا دارابي  عنوان‌كرد: هيئت…