واریز اضافه حقوق بازنشستگان

خورنا: زهرا تالانی: سعید مرتضوی وعده داده بود روز ۱۰ تیرماه اضافه حقوق ها واریز شود. اما حساب بازنشسته ها فعلا خالی است. در همین باره با محمد اشرفی دبیر شورای عالی تامین اجتماعی گفت وگویی را انجام داده ایم که می خوانید: بالاخره اضافه حقوق بازنشستگان پرداخت می شود؟ بله. 25 درصد افزایش…