واحد پرديس بين‌الملل

37
خورنا: معاون آموزشي دانشگاه علوم‌وفنون دريايي خرمشهر با بيان اين‌كه امسال يك جهش در پذيرش دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد در دانشگاه انجام شد، گفت: امسال 320 دانشجوي دوره كارشناسي‌ارشد در دانشگاه و واحد پرديس بين‌الملل پذيرش مي‌شوند كه نسبت به…