واحد نمایش مرکز آفرینش های هنری شهرستان دزفول

خورنا: اولین کارگاه تخصصی نمایش با موضوع نمایشنامه خوانی به همت واحد نمایش مرکز آفرینش های هنری شهرستان دزفول وابسته به حوزه هنری خوزستان در این استان برگزارشد. به گزارش شنبه روابط عمومی حوزه هنری خوزستان ، اولین کارگاه تخصصی نمایش با موضوع نمایشنامه خوانی به همت واحد نمایش مرکز آفرینش های هنری دزفول در محل سالن…