واحدهاي صنفي خوزستان

خورنا: اداره‌كل استاندارد خوزستان اعلام كرد كارشناسان این اداره‌کل از ابتدای سال‌جاری تاكنون بیش از 12 هزار و 100 واحد صنفی را مورد بازدید و بازرسي قرار داده‌اند که این حجم از بازرسی‌ها بیش از 5 برابر دوره مشابه سال‌گذشته بوده است.   در این مدت تعداد 2 هزار و 559 نمونه نیز به‌صورت تصادفی از واحدهای صنفی در زمینه‌های مختلف…