ه سال

خورنا مسیر عبدالخان به بستان از سال ۸۷ توسط شرکت نفت به عنوان پروژه در اختیار شرکت پیمانکاری قرار گرفت ولی این شرکت پیمانکار نیز پس از مدتی ترک کار کرده و راه بستان ناتمام می ماند. جاده عبدالخان – بستان مسیر تردد ماشین های شرکت نفت بود و به همین علت بازسازی آن به این شرکت واگذار شده…