هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر

خورنا:  ˈکیخسرو چنگلواییˈ، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به عضویت هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی درآمد. هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی دراستان خوزستان متشکل از پنج عضو است که یک نفر به عنوان رییس سازمان جهادکشاورزی و نماینده وزیر جهادکشاورزی در این هیأت مدیره عضویت دارد. ˈمحمد نژادزادهˈ…