هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

خورنا: فوق تخصص نوزادان گفت: ضایعات پوستی مدت کوتاهی پس از تولد برروی بدن اغلب نوزادان دیده می شوند که این دانه های قرمز رنگ کوچک به تدریج بزرگتر خواهند شد.