هواشناسي خوزستان

خورنا: معاون اداره‌كل هواشناسي خوزستان از تداوم خنك شدن هواي استان تا اوايل هفته آينده خبر داد. علي‌رضا غلام‌پور اظهار كرد: بررسي وضعيت سينوپتيكي نقشه‌هاي هواشناسي، نشان‌دهنده جريانات شمال غربي است كه موجب تداوم ريزش توده هواي سرد حداقل تا اوايل هفته آينده مي‌شود. وي ادامه داد: خط ناپايداري نيز در غرب كشور و نواحي شمال و شمال غرب…