هواشناسي خوزستان

37
خورنا: معاون اداره‌كل هواشناسي خوزستان از تداوم خنك شدن هواي استان تا اوايل هفته آينده خبر داد. علي‌رضا غلام‌پور اظهار كرد: بررسي وضعيت سينوپتيكي نقشه‌هاي هواشناسي، نشان‌دهنده جريانات شمال غربي است كه موجب تداوم ريزش توده هواي سرد حداقل…