هنگام خستگی و خواب‌آلودگی، رعایت سرعت مجاز، عدم سبقت غیرمجاز، بستن کمربند ایمنی