هنرستان ماهشهر

خورنا: پس از انتشار خبری با عنوان “عدم همکاری شهرداری ماهشهر با مدارس شهر + سند” و درج نامه هنرستان دکتر حسابی که از عدم همکاری 4 ساله شهرداری با این مدرسه پرده برداشته بود، محمدرضا نقی زاده، مدیر هنرستان دکتر حسابی ماهشهر اظهاراتی بیان داشت. متن اظهارات وی بدون تغییر بدین شرح است: “با سمه تعالی : سلام – چاپ نامه ی هنرستان دکتر حسابی در سایت خورنا در ارتباط با آسفالت مدرسه مکاتبه ی داخلی بوده و بدون مجوز و هماهنگی صورت گرفته لذا خواهشمند است ضمن درج عذر خواهی، از… در ادامه بخوانید