هنرستان فاطمه الزهرا(س) شهرستان اندیمشک

12
خورنا:هنرستان سرآمد و برتر استان خوزستان در امور مختلف آموزشی  تعیین شد. به گزارش خورنا  هنرستان فاطمه الزهرا(س) شهرستان اندیمشک با هدف رشد و شکوفایی آموزشی استان  عنوان هنرستان سرآمد و برترخوزستان برگزیده شد .