هنرستان فاطمه الزهرا(س) شهرستان اندیمشک

خورنا:هنرستان سرآمد و برتر استان خوزستان در امور مختلف آموزشی  تعیین شد. به گزارش خورنا  هنرستان فاطمه الزهرا(س) شهرستان اندیمشک با هدف رشد و شکوفایی آموزشی استان  عنوان هنرستان سرآمد و برترخوزستان برگزیده شد . رشد و تقویت زیر ساخت های آموزشی و بهره گیری از اصول وامور ارزشی و تربیتی و اموزشی و فنی…