هم کدی سازی تلفن همراه

37
خورنا: طرح یکسان سازی کدهای درون استانی تلفن ثابت به عنوان یکی از مصوبات دولت دهم از امروز به تدریج در کل کشور آغاز می شود که براساس آن مشترکان شهرستانهای هم کد شده ماهانه مبلغ ۹۰۰ تومان…