همکاری شهرداری با مدارس

خورنا: شهرداری ماهشهر با مدارس ماهشهر همکاری نمیکند. به گزارش خورنا از ماهشهر، هنرستان دکتر حسابی بندر ماهشهر واقع در فاز 5 از مکاتبات مکرر با شهرداری ماهشهر جهت مساعدت در آسفالت حیاط مدرسه…