همراه

خورنا/ در پایان انحصار ارائه خدمات اپراتور سوم در شهریور ماه، مجوز راه‌اندازی نسل ۳ به دو اپراتور اول و دوم ارائه شد. در حالیکه ارائه این سرویس از سوی دو اپراتور اول و دوم بدون تعرفه‌ نسل ۳ وارد سومین ماه شده بود، به تازگی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه جدید اینترنت همراه را برای نسل ۲ و…