همایش کمیته های اجرایی سازمان بسیج دانش آموزی استان خوزستان