همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

خورنا: مهم‌ترین هدف برگزاری این همایش، ارتباط بین دانشگاه و صنعت بوده و به عنوان الگویی در برگزاری همایش‌های علمی در محیط‌های صنعتی قلمداد می‌شود. اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با استقبال دانشگاهیان، پژوهشگران و صنعگتران در محل سالن همایش‌های شرکت پتروشیمی رازی با پشتیبانی مالی و سخت افزاری این شرکت پتروشیمی رازی…