همایش علمی

مدیر امور علمی همایش فرصت های رودخانه کارون

خورنا : ‘محمد بافقی زاده’ هر کدام از رسانه ها (اعم از خبرگزاری ها، روزنامه ها، پایگاه های خبری دارای مجوز رسمی فعالیت و غیره) مستقل یا وابسته به ادارات، سازمان ها و شرکت ها می توانند در طول تاریخ های برگزاری همایش ملی رودخانه کارون ( ۶ تا ۸ اسفند ۱۳۹۳) غرفه مخصوص خود را دایر کنند. وی گفت: رسانه…