همایش علمی

کارون آب

مدیر امور علمی همایش فرصت های رودخانه کارون

خورنا : ‘محمد بافقی زاده’ هر کدام از رسانه ها (اعم از خبرگزاری ها، روزنامه ها، پایگاه های خبری دارای مجوز رسمی فعالیت و غیره)…