همایش جذب سرمایه‌گذاران پتروشیمی

خورنا: دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی استان خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور، 11 و 12 تیر در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برگزار می شود. محمد زیار، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، این همایش را بستر علمی و راهبردی توسعه صنایع تکمیلی در استان خوزستان…