همایش استانی مقررات ملی ساختمان

37
خورنا: مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر در خوزستان یک معماری بومی وجود ندارد در حالی که باید شناسنامه بومی همه شهرهای خوزستان را داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری فارس از…