هلدینگ خلیج‌ فارس

خورنا: رضا امیری با صدور حکم مدیرعامل هلدینگ خلیج‌ فارس مجدداً مدیرعامل پتروشیمی بندر امام شد. مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس با صدور حکمی رضا امیری را به عنوان مدیرعامل پتروشیمی بندر امام منصوب کرد. امیری پس از این به جای محمدحسین ظریف‌کارفرد…