هفته ملی مبارزه با سرطان

37
خورنا: نشست آموزشی با عنوان سرطان های شایع در ایران برای معلمان رابط سلامت در شادگان برگزارشد. به گزارش خورنا، این نشست در راستای ارتقای سطح آگاهی معلمان رابط سلامت (مراقبان بهداشت) و…