هفته باراني

خورنا: معاون اداره‌کل هواشناسی خوزستان گفت: از امشب تا شنبه هفته آینده، بارش وسیع باران در استان پیش‌بینی می‌شود. علی‌رضا غلام‌پور در گفت‌وگو با ایسنااظهارکرد: بررسی وضعیت سینوپتیکی نشان می‌دهد زبانه‌های سامانه پرفشار هنوز هم بر روی استان قرار گرفته و موجب سردی هوار شده است اما نقشه‌های پیش‌یابی بیان‌گر نفوذ سیستم کم‌فشار به شکل فعال است که از…