هزینه بازسازی هر کیلومتر ریل

مدیرکل راه آهن جنوب:

خورنا – مدیر ارشد محور جنوب راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل راه آهن جنوب از بازسازی کامل این محور تا نیمه نخست سال ۱۳۹۵ خبر داد. عبدالکریم درویش زاده اظهار کرد: محور ریلی جنوب در ناحیه لرستان ۱۶۵ کیلومتر است که به غیر از ۵۵ کیلومتر مابقی مسیر تاکنون بازسازی شده و از مجموع عملیات بازسازی محور ۲۲۵…