هرکیلوگرم گندم معمولی 10500

37
خورنا: رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از اعلام آمادگی مراکز خرید گندم در سراسر استان خوزستان برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این استان خبر داد. کیخسرو چنگلواییˈ گفت: برای خرید محصول مازاد کشاورزان خوزستان 94…