هدایت ممبینی

37
خورنا: عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر اهواز گفت: در سازمان آتش‌نشانی چندین جای خالی وجود دارد که در این ارتباط آیین‌نامه ای برای استخدام قهرمانان تدوین شده است، که این موضوع برای حل مشکل اشتغال این…