هتل اقبال … هتل رستم … هتل آذربایجان … هتل آپادانا… مهمانپذیر خوزستان… مهمانپذیر بهار… و هتل بزرگ اندیمشک …

خورنا: هادی گودرزی – حیرت زده از خواب بیدار شدم … خواب وحشتناکی بود ، تنم می لرزید .. حتی تصورش هم دردناک بود ،کوچه و خیابانهای شهر متروک متروک …هیچ اثری از زندگی دیده نمی شد! تنها صدای کلاغان…