هتل اقبال … هتل رستم … هتل آذربایجان … هتل آپادانا… مهمانپذیر خوزستان… مهمانپذیر بهار… و هتل بزرگ اندیمشک …

خورنا: هادی گودرزی – حیرت زده از خواب بیدار شدم … خواب وحشتناکی بود ، تنم می لرزید .. حتی تصورش هم دردناک بود ،کوچه و خیابانهای شهر متروک متروک …هیچ اثری از زندگی دیده نمی شد! تنها صدای کلاغان پیر از خانه های متروک به گوش میرسید! شهر، شهر ارواح بود! هیچ کسی نبود! تنها تابلوهای سر در مغازه…