های عکاسی خبری، روابط عمومی، خبرنگاری، امور فرهنگی و کمک کارگردانی

خورنا:رئیس دانشکده علمی و کاربردی خبر اهواز از آغاز پذیرش دانشجو در این دانشکده برای مقطع کاردانی حرفه ای در پنج رشته بدون آزمون خبر داد. مجتبی احمدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: دانشکده خبر اهواز در رشته های عکاسی خبری، روابط عمومی، خبرنگاری، امور فرهنگی و کمک کارگردانی از میان افراد واجد شرایط برای نیمسال دوم سال تحصیلی…