ن سگ های ولگرد درمناطق مسکن مهر در هندیجان

خورنا – ناصر حکیمی/ جولان سگ های ولگرد درمناطق مسکن مهر در هندیجان باتوجه به وصعیت نامناسب بهداشت درهندیجان درفروش عرضه ماهی و میگو و هم چنین بوی آزاردهنده و فاضلاب های روباز که با بی توجهی مدیران دستگاهای اجرایی بخصوص شبکه بهداشت درمان که بابی توجهی ازاین امر گذر می کند . مشکلات دیگر فاضلاب های روباز…