نیسان پاترول

خورنا: خودروهای دست دوم را می توان در آگهی های روزنامه پیدا کرد. بسیاری اعتقاد دارند خودروهای دست دوم می تواند خیلی بهتر از خودروهای نو باشند. این قیمت ها از سطح روزنامه و نیازمندی ها جمع آوری شده است. مدل خودرو کارکرد توضیحات