نیروگاه بوشهر

غلامعلی زال خانی

خورنا :  پتروشیمی فجر از آنجا که به عنوان قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی نامیده می شود، از نقش مهمی در تولید و توزیع سرویس های جانبی برای شرکت های فرآیندی منطقه برخوردار است. غلامعلی زال خانی رئیس مجتمع پتروشیمی…