نیروگاه برق آبی کشور

خورنا همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، عنوان برترین واحد نیروگاه برق‌آبی کشور از سوی وزارت نیرو به نیروگاه گتوندعلیا اختصاص یافت. سیدمحمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در این خصوص گفت: در دوره اجرای نیروگاه گتوندعلیا به مسائل اصلی کار به‌خوبی توجه و از ورود به حاشیه‌ها خودداری شد که نتیجه آن وضعیت خوب…